Basel 2 i kreditni rizik prema Odluci o adekvatnosti jamstvenog kapitala

Basel 2 i kreditni rizik prema Odluci o adekvatnosti jamstvenog kapitala

Financijski sektor se iz temelja promijenio u zadnjih 20-ak godina, između ostaloga, zbog napretka u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji zatim zbog globalizacije te deregulacije. Sve je to uzrokovalo povećanje rizika poslovanja.

Stoga je postalo izrazito bitno odrediti koliko kapitala minimalno (ili bolje reći optimalno) treba banka osigurati da joj se nikada ne dogodi insolventnost odnosno da bi pokrila svoje neočekivane gubitke.

Upravo Basel propisuje pokrivanje kapitalom rizika kojima su izložene financijske institucije. Basel Committee on Banking Supervision (Bazelski odbor: Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Luksemburg, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, SAD) koji se sastaje u Bank for International Settlements (BIS) je donio Basel 2 (Basel 2 ili Međunarodna konvergencija mjerenja kapitala i kapitalnih standarda: Revidirani okvir (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework)).

Basel 1 je izdan 1988. Njegova glavna značajka je bila ta što je dao definiciju jamstvenog kapitala i okvir da jamstveni kapital treba pokriti 8% rizika. Basel 1 je imao pozitivan učinak na visinu kapitala banaka, no, nije pokrio sva pitanja. Njegove slabosti su:

Adekvatnost kapitala se ne procjenjuje u odnosu na stvarni rizični profil banke (operativni rizik nije ni obuhvaćen)
Procjena rizika zemlje nije primjerena
Ne pruža dovoljno motiva za primjenu tehnika za smanjivanje rizika
Basel 1 je značajno izmijenjen 1996. kada su u njega uključeni kapitalni zahtjevi za tržišne rizike.

Stvaranje Basela 2 je započelo 1999. kada je objavljen CP1 (The New Basel Capital Accord). Konačan tekst Basela 2 je objavljen u lipnju 2004. Primjena Basela 2 treba pridonijeti stabilnosti financijskog sektora pošto će kapitalni zahtjevi utvrđeni novim metodama realnije odražavati visinu rizika kojima je izložena svaka banka.

Cilj je na mikrorazini poboljšanje kvalitete sustava upravljanja rizicima, a na makrorazini doprinos financijskoj stabilnosti.

Prihvaćanje Baselskih standarda nije obveza već slobodan izbor, no, EU je donijela direktivu (CRD – Capital requirements directive) kojom je obvezala sve banke svih zemalja članica na primjenu Basela 2 kao i onih zemalja koje žele postati članice.

Hrvatska je na temelju CRD kreirala Zakon o kreditnim institucijama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009.

Alpha Score sustavi poput Alpha BI, inkorporiraju te u potpunosti zadovoljavaju direktive Basel 2 standarda.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516