.

Default

Default

Što je default? Kod nas se default prevodi kao status neispunjavanja obveza. Što znači otići u default? Otići u status neispunjavanja obveza.

Default – neizvršavanje obveza po ugovoru o kreditiranju neplaćanjem 1 ili više rata.