.

Rizici

Rizik

Rizik likvidnosti ~ Uvjetovan poteškoćama banke da pridobije gotovinu od prodaje neke imovine ili nove posudbe.

Kamatni rizik ~ Vjerojatnost da će vrijednost financijskog instumenta varirati u zavisnosti od promjene kamatnih stopa.

Operativni rizik ~ Rizik stvarnog gubitka ili nekorektnog iskazivanja dobiti zbog pogreške u unosu podataka, obradi podataka, vrednovanju i knjiženju podataka.

Rizik kapitala ~ Vjerojatnost nastupanja situacije u kojoj banka nije u mogućnosti podmirivati dospjele obveze u roku dospijeća.

Valutni rizik ~ Vjerojatnost osciliranja vrijednosti strane valute u odnosu na obračunsku novčanu jedinicu.

Devizni rizik ~ Devizni rizik postoji uvijek kada poduzeće obavlja poslovne transakcije u valuti različitoj od vlastite. Uzrok postojanja deviznog rizika jesu fluktuirajući devizni tečajevi glavnih svjetskih valuta.

Rizik solventnosti ~ je rizik da financijska institucija neće imati dovoljno raspoloživog kapitala da pokrije nastale gubitke generirane svim tipovima rizika. Rizik solventnosti je zbog toga rizik defaulta same banke (default u poslovanju financijskih institucija podrazumijeva neispunjenje ugovorne obveze druge strane) i sličan je kreditnom riziku bančinog klijenta koji nije u stanju izmiriti svoje obveze.